logo
Javascript Değişkenler ve Veri Tipleri
Değişkenler kullanıcıdan alınan ya da program içerisinde işlenen bilgileri geçici olarak hafızada tutmak için kullanılır. Javascript dilinde değişkenler varible kelimesinin kısaltılması olan var anahtar kelimesi ile tanımlanır. var anahtar kelimesinden sonra değişken adı yazılır ve atama operatörü olan eşittir operatörü ile değişkene değer atanır. Javascript dilinde değişken türü belirtmeye gerek yoktur. Değişken türü, değişkene atanan değer ile otomatik olarak belirlenir. Javascript dilinde 3 temel değişken türü vardır. Bunlar; 1 - String veri türü 2 - İnteger değişken türü 3 - Boolean değişken türüdür. 1- String Değişken Türü : Strig değişken türü hafızada metin içerikli değerleri tutmak için kullanılır. Değişkene değer atarken, atanan değer çift tırnaklar arasına yazılır. Örnek:
<script>
   var yazi = "Bu bir string değişkendir"; 
</script>
Yukarıdaki kodda var anahtar kelimesi ile bir değişken oluşturacağımızı belirttik ve değişkene "yazi" ismini verdik. Ardından değişkene "Bu bir string değişkendir" metnini atadık. Ardından noktalı virgül ile satırı sonlandırdık. Artık değişkeni çağırdığımız her yerde değişkene atadığımız metin işlenecektir. Değişkeni tanımladığımız anda içerisine değer atama zorunluluğumuz yoktur. Değişkeni tanımlayıp sayfa içerisinde herhangi bir yerde değer atayabiliriz. Örnek:
<script>
   var yazi;
  /*diğer kodlar işleniyor
  ...
  ...
  ...
  */
  yazi = "Değişken değeri";
</script>
2- İnteger Değişken Türü : İnteger değişken türü hafızada sayı türü verileri tutmak için kullanılır. İnteger türü değişkenlere değer atarken atanan değer direkt yazılır. Örnek;
<script type="text/javascript">
 var sayi = 12; // sayı tipi değişken
 var baskaSayi; // null değişken değer atanmadığı için türü yok
 baskaSayi = 150; // yukarıdaki baskaSayi adlı değişken integer türüne dönüştü
 var digerSayi ="14"; // içine sayı yazdığımıza rağmen çift tırnak içinde yazdığımız için metin türü değişken oldu
</script>
Yukarıdaki kodlarda görüldüğü üzere sayi adında bir değişken tanımladık ve 12 değerini atadık. Artık bu değişkeni çağırdığımız her yerde 12 sayısı işlenecek. Hemen altında ise baskaSayi adında bir değişken tanımladık ancak değer atamadık. Sonraki satırda ise bu değişkene değer atarken tekrar var anahtar kelimesini kullanmadık ve direkt değişken adını yazıp 150 değerini atadık. Dördüncü satırda ise digerSayi adında bir değişken tanımladık ve çift tırnak içinde 14 sayısını yazıp değişkene atadık. Ancak bu değişkende çift tırnak içinde sayıyı yazdığımız için değişke türü string türü oldu. Dolayısıyla bu değişkeni matematiksel işleme tabii tutamayız. 3- Boolean Değişken Türü : Bu değişken türü ikilik sistemde bir bitlik değer ya da true ve false adında iki değer alabilir.
<script type="text/javascript">
 var dogrumu = true; // boolean türü değişken ve true (doğru) değeri atanmış
 var degisken = false; // boolean türü değişken ve false (yanlış) değeri atanmış
 var baskaDegisken = 1; // boolean türü değişken ve 1 değeri atanmış (true ile aynı)
 var digerDegisken = 0; // boolean türü değişken ve 0 değeri atanmış (false ile aynı)
</script>
Javascript dinamik bir dil olduğundan dolayı değişkenlere başlangıçtaki türünden farklı türdeki değer atanabilir. Yani başlangıçta string türü değer atanan bir değişkene daha sonra integer ya da boolean türü değer atanabilir ve değişken türü otomatik olarak atanan değer türüne dönüşür. Örnek;
<script type="text/javascript">
 var degisken = "Bu string türü değişkendir"; // Değişken strig türündedir
 degisken = 15; // Değişken türü integer türüne dönüştü
 degisken = true; // Değişken boolean türüne dönüştü
</script>
Yukarıdaki kodda görüldüğü üzere değişkenimizin ilk türü string, ikinci satırda aynı değişken integer türüne, üçüncü satırda ise aynı değişken boolean türüne dönüşmüştür.
 • Yazar Samet Karaca
 • Son Ders Ekleme Tarihi 09.01.2018
 • Görüntülenme 46
 • Kategorideki diğer Dersleri JavaScript
 • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site

0% YARARLI

Kategoriler